Polityka oraz procedury ochrony dzieci/uczniów przed krzywdzeniem

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel placówki jest działanie dla dobra dziecka/ucznia. Członkowie personelu placówki traktują dziecko/ucznia
z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez członków personelu wobec dziecka/ucznia przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych placówki oraz swoich kompetencji.

Pełna treść dokumentu znajduje się w poniższych załącznikach: