Centrum Aktywności Twórczej

Integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez działania artystyczne

Cel zadania:

 • Celem, nadrzędnym jest maksymalny rozwój, integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, przygotowanie ich do pełnienia ról społecznych, poprawa jakości ich życia obecnie i w przyszłości. Założyliśmy, że nasi podopieczni osiągną to poprzez rozwijanie uzdolnień artystycznych i aktywne uczestnictwo w kulturze.
 • Celem jest również promowanie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych
 • W ramach programu prowadzimy grupowe i indywidualne zajęcia, które usprawniają zaburzone funkcje organizmu,  ograniczają deficyty rozwojowe,  wszechstronnie wspierają i aktywizują osoby niepełnosprawne intelektualnie poprzez:
  • samorealizację przez różne formy artystyczne, w szczególności oparte na teatrze, muzyce i sztukach plastycznych,
  • zapobieganie izolacji społecznej osób o obniżonej sprawności intelektualnej,
  • podtrzymywanie i poszerzanie kontaktów interpersonalnych w środowisku osób niepełnosprawnych i poza nim,
  • poprawienie poczucia własnej wartości dzięki prezentacji swoich umiejętności i ich wytworów na wystawach, festiwalach, konkursach, przeglądach,  przed różnorodną publicznością,
  • nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń oraz zwiększenie samodzielności podczas wyjazdów poza miejsce zamieszkania,
  • wprowadzanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w kraju i państwach Unii Europejskiej,
  • wyszukiwanie i promowanie talentów artystycznych wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie,
  • możliwość spędzania czasu  wolnego w sposób kreatywny i atrakcyjny.

Opis zadania:

Centrum Aktywności Twórczej – Projekt jest realizowany w pomieszczeniach użyczonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40. Polega on na prowadzeniu  regularnych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, z cechami autyzmu i sprzężeniami. Działanie jest realizowane od 2009r jako kontynuacja wcześniejszego zadania pn. Zaczarujmy Świat (od 2005r).

Beneficjentami są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z cechami autyzmu i sprzężeniami. Projekt dotyczy dzieci z województwa podlaskiego, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku i innych placówek oświatowych w mieście. Większość stanowią osoby z ubogich terenów wiejskich, uczące się w Specjalnym Ośrodku i mieszkające w internacie oraz dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Krasnem. Liczba beneficjentów bezpośrednich wynosi ponad 60 osób rocznie. Pośrednio działaniem zostaje około kilkaset osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu województwa podlaskiego, którzy mogli obejrzeć wystawy prac i występy artystyczne naszych podopiecznych. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywała się corocznie na kilka sposobów: informacje na stronie WWW stowarzyszenia, informacje w lokalnych mediach, ulotki informacyjno-reklamowe i plakaty rozpowszechniane bezpośrednio w mieście. Centrum Twórczej Aktywności jest prowadzona przez okres dziesięciu miesięcy, z przerwą wakacyjną w miesiącach: lipiec-sierpień.

Oferujemy zajęcia warsztatowe z zakresu: teatru, tańca, muzyki, plastyki i ceramiki. Ponadto realizowane są inne działania towarzyszące i uzupełniające proces  integracji i aktywizacji beneficjentów. Najważniejsze z nich to: letnie międzynarodowe warsztaty artystyczne. Podczas tych warsztatów nasi beneficjenci  aktywnie wypoczywają i jednocześnie intensywnie pracują artystycznie, w towarzystwie rówieśników z Litwy i Białorusi. Kolejnym ważnym działaniem jest dla naszych podopiecznych możliwość prezentacji przed lokalną publicznością, zarówno w formie występów teatralnych i tanecznych jak też wystawy prac autorskich. Takie prezentacje odbywają się podczas imprez kulturalnych w mieście, na festynach, w szkołach i innych placówkach, a także na różnego typu przeglądach artystycznych w kraju i za granicą.

Działanie współfinansowane przez:

 • Urząd Miejski w Białymstoku,
 • PFRON.