Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Stopniu Znacznym

Podążając za potrzebami dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, od 2009r prowadzimy w Białymstoku OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU. W ośrodku otrzymują wsparcie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zakończyły edukację, są upośledzone umysłowo i mają niepełnosprawności sprzężone. Jest to pierwsza i dotąd jedyna placówka w mieście wspierająca dorosłe osoby ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami, które z racji licznych dysfunkcji nie kwalifikują się do dalszej nauki, pracy czy uczestnictwa w WTZ. Opracowaliśmy własny program rehabilitacji i aktywizacji społecznej uczestników. Personel ośrodka, to opiekunowie i terapeuci, zatrudnieni na umowę o pracę, posiadający doświadczenie i kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi, rehabilitanci, pracownicy administracyjni. Na stanowisku pomocy opiekuna – terapeuty, zatrudniamy osoby niepełnosprawne intelektualnie (z orzeczeniem o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Z dużą satysfakcją obserwujemy, jak ta praca wpływa na ich rozwój, samodzielność i dojrzałość społeczną. W ośrodku pracują również na podstawie umowy zlecenia, terapeuci, instruktorzy i inni specjaliści prowadzący szereg zajęć wynikających z programu rehabilitacji i aktywizacji, realizowanego w placówce. Wsparcia udzielają nam też wolontariusze, w tym wolontariusze niepełnosprawni. 

Ośrodek od początku istnienia (2009r), prowadzimy w lokalach wynajmowanych przez Stowarzyszenie na otwartym rynku nieruchomości. Koncepcja Ośrodka Dziennego Pobytu, którą realizujemy, zakłada stworzenie w Białymstoku lokalnej sieci dziennego wsparcia, blisko miejsca zamieszkania beneficjentów, tak by bariery transportowe i zdrowotne ich, i ich rodziców, nie ograniczały im dostępu do rehabilitacji społecznej. Aktualnie ODP działa w 3 punktach w mieście: przy ul. Stanisława Staszica 3, ul. Hetmańskiej 35 lok 2 i ul. Wincentego Witosa 17 lok 1. Podopieczni mają w nich zapewnione odpowiednie warunki bytowe, fachową opiekę psychologiczną, terapię zajęciową, fizjoterapię, trening samoobsługi i rehabilitację społeczną, przez pięć dni w tygodniu. W ten sposób, osoby niepełnosprawne aktywnie spędzają czas wśród innych ludzi, rozwijają swoje zainteresowania i korzystają z terapii i rehabilitacji. Wszyscy są objęci indywidualnym i grupowym wsparciem. Placówka ma charakter całoroczny, w lipc/sierpniu odbywa się corocznie wyjazd na 7-dniowe warsztaty integracyjne. Liczne i zróżnicowane formy, zapewniają kompleksowe wsparcie (poniżej szczegółowy wykaz). Formy wsparcia podlegają okresowej ewaluacji i są modyfikowane zgodnie z potrzebami osób uczęszczających do Ośrodka. Dla wszystkich beneficjentów tworzymy Indywidualne Plany Działania. Współpracujemy ze środowiskiem. Podopieczni uczestniczą w wycieczkach, konkursach i innych wydarzeniach społeczno-kulturalnych. Zdobywają nowe umiejętności, rozwijają się i spełniają swoje marzenia.