STATUT

STOWARZYSZENIA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „AKTYWNI

Tekst jednolity

BIAŁYSTOK 25.02.2020r

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. Dopuszcza się używanie nazwy skróconej w postaci: Stowarzyszenie AKTYWNI

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Białystok. 

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może: 

 1. Powołać jednostki terenowe – oddziały. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. 
 2. Powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
 3. Prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania na zasadach pełnej autonomii. 

§ 4

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego. Działalność organizacji ma na celu  wspieranie rozwoju i ochronę praw dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyzwalanie aktywności dorosłych osób niepełnosprawnych i wszelkie działania prowadzące do poprawy sytuacji tych osób w społeczeństwie. 

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 5

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. 
 2. Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i rehabilitacyjnej z osobami niepełnosprawnymi. 
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, rehabilitacji, opieki i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
 4. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 
 5. Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym. 
 6. Wprowadzanie osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w kraju oraz państwach UE

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie różnych form terapii, takich jak: arteterapia, terapia zajęciowa, logopedia, socjoterapia, hipoterapia, dogoterapia itp. 
 2. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej
 3. Udzielanie specjalistycznej pomocy i doradztwa prawnego rodzinom 
 4. Współpracę z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi
 5. Współpracę międzynarodową 
 6. Organizowanie i rozwijanie wolontariatu
 7. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych i zajęciowych, pracowni oraz świetlic terapeutycznych itp. 
 8. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących je społecznie i zawodowo, takich jak: Ośrodki Dziennego Pobytu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i inne. 
 9. Świadczenie bezpośrednich usług na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, takich jak: asystent osoby niepełnosprawnej, asystent seniora, asystent rodziny, trener pracy, self-adwokat i innych.
 10. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej. 
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.
 12. Organizowanie różnych form wypoczynku, takich jak: kolonie, półkolonie, wczasy, obozy, wycieczki, biwaki, turnusy rehabilitacyjne i inne. 
 13. Promowanie działalności kulturalnej i artystycznej osób niepełnosprawnych 
 14. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na cele statutowe
 15. Prowadzenie działalności gospodarczej 

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków; do realizacji swoich zamierzeń może zatrudniać pracowników, w tym także spośród swych członków i korzystać z usług dostępnych na rynku.
 2. W ramach działalności statutowej, Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną. 

  a. działalność statutowa nieodpłatna: § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6
  b. działalność statutowa odpłatna: § 6 ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia 

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających 
 3. Honorowych 

§ 9

Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 10

Członkami zwyczajnymi mogą zostać wszyscy, którzy w jakiejkolwiek formie chcą działać  w Stowarzyszeniu, z wyjątkiem osób wymienionych w §9.

§ 11

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani. 
 2. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia. 
 3. Uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Postępować zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia
 2. Płacić składki członkowskie
 3. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia

§ 14

Członkostwo zwyczajne ustaje przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia. 
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia wskutek uchwały Zarządu w wypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminu lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 
 3. Likwidację Stowarzyszenia 
 4. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych zebraniach członków, lub zaleganie z płatnością składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy. 
 5. Z powodu śmierci członka. 

§ 15

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 16

Członkiem wspierającym może być każda osoba zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera Stowarzyszenie.

§ 17

 1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów. 
 2. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek. 
 3. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w charakterze obserwatora. 
 4. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie członkostwa uchwałą Zarządu. 

§ 18

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, na Walnym Zebraniu przysługuje mu głos doradczy. 
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek. 
 4. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnację lub przez pozbawienie członkostwa, uchwałą Walnego Zebrania Członków lub z powodu śmierci członka. 

ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia

§ 19

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają: w I terminie zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,  a w II terminie-zwykłą większością głosów, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 
 2. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W jego skład wchodzą członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym. 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 1. Określanie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia
 2. Przyjmowanie i ocenianie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi
 3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz uzupełnienie ich składu
 4. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu
 5. Uchwalanie zmian w statucie i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
 6. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego

§ 23

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku. 
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania z własnej inicjatywy lub w terminie   6 tygodni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. a i c, zwołania dokonuje Komisja Rewizyjna. 
 2. O terminach, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia pisemnie na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.. 
 3. Przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania termin, o którym mowa w ust. 4 może być skrócony do jednego tygodnia. 

§ 24

1. Zarząd składa się z 5 osób:

a. Prezes 
b. Wiceprezes
c. Sekretarz
d. Skarbnik
e. Członek

2.Prezesa wybiera w tajnym  głosowaniu Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków. 

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

5. Osoby będące członkami Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

  1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
  2. Kierowanie pracą Stowarzyszenia 
  3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  4. Ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz zarządzanie nimi.
  5. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji 
  6. Ustalanie wysokości składek członkowskich 
  7. Skreślanie z listy członków w przypadku opisanym w §14 i §17 ust 4
  8. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych
 1. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia z ramienia Zarządu na zewnątrz i działanie w jego imieniu należy do kompetencji Prezesa
 3. Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy dwóch osób działających łącznie, spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza.
 4. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, nowych jego członków powołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Zarządu zgodnie   z paragrafem 23 ust 2 pkt a). 

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
 2. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej: 
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Zadania Komisji Rewizyjnej: 
   1. Kontrola i ocena statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
   2. Wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień
   3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w §23 ust 3
   4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności oraz oceny działalności Stowarzyszenia i przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 2. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, nowych jej członków powołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

ROZDZIAŁ V
Jednostki Terenowe Stowarzyszenia

§ 27  

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
 2. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.
 3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 28 

      Zasady tworzenia Oddziału

Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.  Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

§ 29

Struktura organizacyjna Oddziału

 1. Władze oddziału to:

a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 1. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa  4 lata.
 3. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 30

Walne Zebranie Członków Oddziału

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału::

a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia

 1. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:

a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału, 
b. wybieranie delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia, 
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału, 
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, 
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia, 
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału, 
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

§ 31

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

 1. Zarząd Oddziału składa się z 2 do 3 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Kompetencje Zarządu Oddziału to: 

a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia, 
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia, 
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału, 
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia, 
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 32

Komisja Rewizyjna Oddziału

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to: 

a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia, 
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału, 
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności, 
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału 
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

§ 33

Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia 

§ 34

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

  a)  Składek członkowskich
  b)  Dotacji, darowizn, zapisów i spadków
  c)  Wpływów z działalności statutowej odpłatnej 
  d)  Dochodów z majątku stowarzyszenia 
  e)  Ofiarności publicznej 
  f)  Innych źródeł  

 1. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymać na własność lub do używania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe
 2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 3. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
 4. Nie można wykorzystywać majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
 5. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 35

 1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością  głosów, członków uprawnionych do głosowania. 
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie Członków  w taki sam sposób jak uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia. 
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku.

KONIEC