Projekty

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Umowa nr 2/2024/AOONzN z dnia 28.02.2024r

Cel Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Celem realizacji zadania publicznego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Wymiar przewidywanego wsparcia

Wsparcie przewidziano dla co najmniej 24 osób zamieszkujących Gminę Białystok, w łącznej liczbie 14760 godzin wsparcia, w tym:

4200 godzin wsparcia asystenta osobistego dla co najmniej 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną po maksymalnie 840 godzin rocznie.

6480 godzin wsparcia asystenta osobistego dla co najmniej 9 osób z osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności po maksymalnie 720 godzin rocznie.

1920 godzin wsparcia asystenta osobistego dla co najmniej 4 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną po maksymalnie 480 godzin rocznie.

2160 godzin wsparcia asystenta osobistego dla co najmniej 6 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności po maksymalnie 360 godzin rocznie.

Szczegółowe zasady świadczenia usług asystencji osobistej określa Regulamin (tu można pod linkować nas regulamin)

Zgłoszenia przyjmowane są od 01.04.2024 r. Rekrutacja do Programu ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania limitu miejsc i/lub godzin. O przyznaniu usługi decyduje kolejność przyjętych zgłoszeń. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Programie.

Usługi w ramach programu są świadczone nieodpłatnie!

Kwota otrzymanego dofinansowania na realizację programu 848 640,00 zł.

Projekt pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”

Okres realizacji: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2025 r.
Informacje o projekcie:
Projekt jest kontynuacją realizowanych wcześniej działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w placówce (rehabilitacja ciągła)
Cel projektu:
Zwiększenie samodzielności beneficjentów, poprzez:
-Nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń;
-Poprawę umiejętności komunikowania się z otoczeniem;
-Usprawnienie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, orientacji w przestrzeni, sprawności fizycznej, motorycznej i manualnej;
-Kształtowanie kompetencji społecznych;
-Aktywizację i integrację społeczną.
Pierwszy okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2022 – 31 marca 2023 r.
Wartość projektu: 1 730 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 612 000,00 zł
Wartość łączna wkładu własnego 118 000,00 zł
Drugi okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2023 – 31 marca 2024r
Wartość projektu: 1 851 446,00zł
Wartość dofinansowania: 1 621 080,00 zł
Wartość łączna wkładu własnego 230 366,00zł

„ASYSTENT SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI”

Okres realizacji: 01.04.2022-31.03.2023
Informacje o projekcie:
Projekt jest kontynuacją realizowanych wcześniej działań w zakresie asystencji osobistej.
Cel projektu:
Zwiększenie aktywności i niezależności osób niepełnosprawnych, poprzez:
– Wspomaganie ich niezależnego życia w lokalnym środowisku w zakresie zgodnym z indywidualnymi potrzebami;
– Wspieranie we wszystkich sferach aktywności społecznej i/lub motywowanie do jej podejmowania;
– Objęcie indywidualnym wsparciem przez osobistego asystenta, zgodnie z IPD;
– Rozwój osobisty beneficjentów
Docelową grupą beneficjentów są pełnoletni, niepełnosprawni mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy posiadają orzeczenie o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w szczególności z tytułu niepełnosprawności intelektualnej, psychicznej, autyzmu oraz niepełnosprawności sprzężonych. W pierwszej kolejności wsparciem zostają objęte osoby mające ograniczoną możliwość pomocy ze strony rodziny i najbliższego otoczenia.
Całkowite koszty projektu – 427 800,00zł
Kwota dofinansowania przez PFRON – 419 400,00zł
Wkład własny – 8 400zł

OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU – rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy z dnia 18.03.2019r. nr. ZZO/000190/10/D

Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany od dnia 01 kwietnia 2019r do dnia 31 marca 2022r

Informacje o projekcie:

Podążając za potrzebami dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, od 2009r prowadzimy w Białymstoku OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU. Projekt dotyczy kontynuacji tego działania. W ośrodku otrzymują wsparcie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zakończyły edukację, są niepełnosprawne intelektualnie i/lub mają niepełnosprawności sprzężone. Jest to pierwsza i dotąd jedyna placówka w mieście wspierająca dorosłe osoby ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami, które z racji licznych dysfunkcji nie kwalifikują się do dalszej nauki, pracy czy uczestnictwa w WTZ. Opracowaliśmy własny program rehabilitacji i aktywizacji społecznej uczestników. Personel ośrodka stanowią wykwalifikowani opiekunowie, terapeuci, instruktorzy, rehabilitanci oraz pracownicy administracyjni. W ramach realizacji projektu dla wszystkich beneficjentów tworzone są Indywidualne Plany Działania.

Grupa docelowa i warunki rekrutacji:

Docelową grupę beneficjentów ostatecznych stanowią osoby dorosłe ze znaczną i głęboką

 1. niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami, zamieszkałe na terenie miasta Białegostoku lub innych miejscowości z terenu powiatu białostockiego. Planowana liczba uczestników 30 osób. Do ośrodka przyjmowani są według kolejności zgłoszenia, wszyscy chętni, którzy złożą podanie i spełniają kryteria:
 • zakończona edukacja szkolna,
 • pozostawanie poza systemem wsparcia oferowanym przez instytucje publiczne i/lub organizacje pozarządowe,
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w biurze projektu przy ul. Stanisława Staszica 3 w Białymstoku. Po zapełnieniu limitu miejsc, tworzona jest lista rezerwowa osób oczekujących. Rekrutacja z listy rezerwowej może mieć miejsce w sytuacji odejścia przed terminem uczestnika projektu (sytuacje losowe, zdrowotne, rodzinne itp.)

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 •  zajęcia ceramiczne
 • zajęcia manualno-plastyczne
 • zajęcia fotograficzno-filmowe
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia muzyczno – ruchowe
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia ogrodniczo-gospodarcze
 • zooterapia
 • zajęcia rozwijające komunikację (logopedyczne i w/z komunikacji wspierającej)
 • rehabilitacja – fizjoterapia i masaże wg zaleceń lekarza
 • trening czynności samoobsługi
 • spotkania społeczności
 • wsparcie psychologiczne
 • stymulacja polisensoryczna
 • wyjazd na 7-dniowy turnus integracyjny
 • zajęcia rekreacyjne i kulturalno-rozrywkowe ( wycieczki, imprezy, spotkania, uczestnictwo w kulturze, udział w konkursach imprezach miejskich, przeglądach artystycznych itp.)

ASYSTENT SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI 


Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy Nr. ZZO/000237/10/D

Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany od dnia 01 kwietnia 2021r do dnia 31 marca 2022r

Informacje o projekcie:

Asystent Społecznej Aktywizacji, to projekt wprowadzenia szerokiego zakresu wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych (intelektualnie, psychicznie, ze sprzężeniami, autyzmem i innymi schorzeniami), mieszkańców województwa podlaskiego, zgodnie z ich potrzebami. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez nas potrzeby tej grupy społecznej i kontynuacją prowadzonych wcześniej działań. Dotyczy on wsparcia osobistego w szerokim zakresie, w różnych aktywnościach dnia codziennego, pomocy w pokonywaniu nie tylko barier architektonicznych, ale przede wszystkim barier mentalnych, wsparcie przy realizacji edukacji, poszukiwaniu pracy, spędzaniu czasu wolnego, pomoc w drobnych pracach domowych, zakupach, spacerach, sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, rozmowy, porady itp. Nasz projekt bazuje na modelu szwedzkim, ale dostosowany jest do lokalnych warunków i potrzeb. W ramach projektu ASA zamierzamy zapewnić uczestnikom bezpośrednie usługi pomocowe, informacyjno-doradcze i treningowe, świadczone zgodnie z zapotrzebowaniem określonym w IPD. Zostaną zatrudnieni asystenci społecznej aktywizacji, osoby posiadające doświadczenie i kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Osobiste, zindywidualizowane wsparcie otrzyma 12 beneficjentów. Zakładamy, że beneficjenci rozwiną kompetencje społeczne i osiągną cele zakładane dla nich w IPD. Nasz projekt zakłada również wprowadzenie do projektu wolontariuszy, którzy będą wsparciem dla asystentów. Wolontariuszami w projekcie będą doświadczeni oligofrenopedagodzy, trenerzy umiejętności społecznych, psychoterapeuci, należący do stowarzyszenia, w tym członkowie zarządu. Wolontariusze będą udzielać wsparcia bezpośredniego beneficjentom oraz wspierać merytorycznie asystentów w sytuacjach trudnych, problemowych, wymagających konsultacji specjalistów. Projekt jest kontynuacją działania realizowanego przez nas w latach 2017 – 2020.

Grupa docelowa i warunki rekrutacji:

Docelową grupą beneficjentów są pełnoletni, niepełnosprawni mieszkańcy województwa podlaskiego, osoby które ze względu na stan zdrowia i poziom funkcjonowania, nie są w stanie samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym, załatwić spraw osobistych, korzystać z instytucji kulturalno – rozrywkowych oraz ofert różnych organizacji i instytucji wspierających, a czasem nawet wykonywać prostych czynności dnia codziennego. W pierwszej kolejności projektem objęte będą osoby mające ograniczoną możliwość pomocy ze strony rodziny i najbliższego otoczenia. Do wsparcia zostaną zakwalifikowani beneficjenci, którzy legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W szczególności osoby, u których przyczyną niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe, przewlekła choroba psychiczna, autyzm i niepełnosprawności sprzężone, według kolejności zgłoszenia się do projektu. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście w biurze stowarzyszenia, mailowo lub telefonicznie (z obowiązkiem uzupełnienia dokumentów). Uczestnicy po rozmowie kwalifikacyjnej z koordynatorem, podpisują deklarację uczestnictwa w projekcie (osobiście lub za pośrednictwem opiekuna/ rodzica) i zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. W przypadku zbyt małej liczby chętnych, zostanie przedłużona rekrutacja, wsparta kampanią informacyjno – promocyjną. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. Zakładamy, że większość beneficjentów będzie potrzebowała wsparcia przez cały okres realizacji projektu. Jednakże przewidujemy także możliwość odejścia uczestnika, który wcześniej osiągnął zamierzone rezultaty, lub zrezygnował z udziału w trakcie trwania projektu z przyczyn osobistych czy innych obiektywnych okoliczności ( np. zły stan zdrowia, przeprowadzka). W takim przypadku zastosujemy rekrutację uzupełniającą z listy rezerwowej.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Bezpośrednie wsparcie asystenta osobistego, udzielającego pomocy w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej przez:

– wspieranie ON w realizacji programu rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej 

– umożliwienie ON funkcjonowania we własnym środowisku lokalnym i niekorzystanie z form instytucjonalnego wsparcia np. z DPS

– inspirowanie i wspieranie rodziny oraz najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej do jak najefektywniejszej pomocy

– planowanie, tworzenie i monitorowanie realizacji indywidualnego planu działania

– towarzyszenie i wspomaganie ON w pełnieniu ról społecznych

– pobudzanie i inspirowanie do podejmowania aktywności społecznej

– pomoc i trening w wykonywaniu codziennych czynności tj. prowadzenie gospodarstwa domowego, higiena, podróże bliższe i dalsze, 

– realizacja potrzeb religijnych kulturalnych, rozrywkowych i innych

Zakres i intensywność bezpośredniego wsparcia asystenta, udzielanego poszczególnym beneficjentom będzie oparta o diagnozę ich potrzeb przeprowadzoną na etapie rekrutacji do projektu i opracowania IPD. Zakres wsparcia będzie więc spersonalizowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników.

REHABILITACJA 25 PLUS - Program Pilotażowy PFRON na rok szkolny 2021/2022


Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej. Beneficjentami programu są absolwenci placówek oświatowych tj.: OREW, ORW, SPdP – niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). W ramach programu otrzymują możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej. Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu, zostaną opracowane i wdrożone systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym. 

Formy wsparcia realizowane w ramach programu Rehabilitacja 25 Plus w r. szk. 2021/2022:

 Trening czynności dnia codziennego

 • Terapia zajęciowa – ergoterapia
 • Rekreacja
 • Usprawnianie ruchowe
 • Rehabilitacja – fizjoterapia/ masaż
 • Arteterapia
 • Zajęcia rozwijające komunikację
 • Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe
 • Wsparcie psychologiczne
 • Wsparcie opiekuńczo – terapeutyczne w miejscu zamieszkania
 • Trening pracy – praktyczne przygotowanie do aktywności zawodowej  

Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy z dnia 30.12.2020r nr W/UD/DSP/1546/UM BIAŁYSTOK/2020 

Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany od dnia 01 stycznia 2021r do dnia 31 grudnia 2023r

Informacje o projekcie:

Projekt polega na kontynuacji wieloletniego działania jakim jest prowadzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które rozpoczęliśmy przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w listopadzie 2009r. Ośrodek działa od tego czasu nieprzerwanie i rozwija się. Jest to pierwsza i jak dotąd jedyna placówka w mieście oferująca dzienny pobyt i wsparcie pełnoletnim osobom ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami, które zakończyły edukację szkolną. Opracowaliśmy i realizujemy własny program rehabilitacji i aktywizacji społecznej podopiecznych. Zdobyliśmy uznanie i zaufanie naszych beneficjentów i ich rodzin. Stworzyliśmy dla nich miejsce, do którego przychodzą codziennie z prawdziwą radością. Podopieczni i pracownicy Ośrodka tworzą społeczność. Łączą ich ze sobą nie tylko więzi formalne. Jednocześnie należy podkreślić, że naszymi beneficjentami są osoby z bardzo poważnymi zaburzeniami rozwoju i złożonymi dysfunkcjami organizmu. Wymagają oni stałej opieki ponieważ z racji stopnia niepełnosprawności, nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania. Dzięki placówce rodzice i opiekunowie mogą żyć normalnie i pracować zawodowo, a ich dorosłe dzieci, jako podopieczni ośrodka dziennego pobytu, mają zapewnione wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz właściwą opiekę i pielęgnację.

Warunki uczestnictwa:

Placówka zapewnia opiekę, rehabilitację i dalszy rozwój dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie, które zakończyły edukację szkolną, są mieszkańcami miasta Białegostoku i legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Planowana liczba uczestników – 30 osób. Do ośrodka przyjmowani są według kolejności zgłoszenia, wszyscy chętni, którzy złożą podanie i spełniają w/w kryteria. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w biurze projektu przy ul. Stanisława Staszica 3 w Białymstoku. Po zapełnieniu limitu miejsc, tworzona jest lista rezerwowa osób oczekujących. Rekrutacja z listy rezerwowej może mieć miejsce w sytuacji odejścia przed terminem uczestnika projektu (sytuacje losowe, zdrowotne, rodzinne itp.) W miarę posiadanych możliwości lokalowych i kadrowych przewiduje się ewentualne zwiększenie limitu miejsc w ośrodku. Projekt jest realizowany w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Beneficjenci ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodku, w wysokości 300,00zł miesięcznie. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, losowej lub w przypadku dłuższej czasowej nieobecności, udzielane są zniżki (decyzją zarządu na podstawie przedstawionych dokumentów). Minimalna odpłatność za pobyt wynosi 200zł/mieś. Wszystkie warunki i zasady pobierania odpłatności są określone w regulaminie ośrodka. Wpłaty są dokonywane przelewem na konto bankowe, lub gotówką w kasie ośrodka. 

Działania podejmowane na rzecz uczestników projektu:

 •  opieka nad beneficjentami i pielęgnacja według indywidualnych wskazań
 • realizacja Programu Rehabilitacji Podopiecznych ODP w formie zajęć indywidualnych i grupowych (zajęcia indywidualne i grupowe o char. terapeutycznym, rehabilitacyjnym, aktywizującym i reedukacyjnym, prowadzone według opracowanego szczegółowego harmonogramu)
 • organizacja imprez okolicznościowych z udziałem członków rodzin lub/i zaproszonych gości – wycieczki, zebrania tematyczne, spotkania itp.
 • udział w konkursach i przeglądach twórczości /plastycznej, teatralnej/ i innych imprezach organizowanych dla osób niepełnosprawnych i wydarzeniach ogólnodostępnych
 • współpraca z lokalnym środowiskiem
 • współpraca zagraniczna
 • letni turnus integracyjno-artystyczny 

MIESZKANIE WYTCHNIENIOWE 


Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy z dnia 27.12.2019r nr W/UD/DSP/1438/UM BIAŁYSTOK/2019

Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany od dnia 01 stycznia 2020r do dnia 31 grudnia 2022r

Informacje o projekcie:

Zadanie polega na zapewnieniu opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Białegostoku, w formie prowadzenia „MIESZKANIA WYTCHNIENIOWEGO”. Celem prowadzenia mieszkania jest zapewnienie opieki umożliwiającej dzienne lub całodobowe przebywanie osoby z niepełnosprawnością pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki tub potrzeby odpoczynku przez jej rodziców lub opiekunów. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Hetmańskiej 35/1. Jest to przestronny lokal mieszkalny o powierzchni 120 m.kw. Składa się z pięciu oddzielnych pokoi, dużego salonu otwartego na wyposażoną w pełni kuchnię, łazienki z wc i drugiego, odrębnego wc z umywalką. Rozkład pomieszczeń i duża powierzchnia lokalu zapewnia osobom niepełnosprawnym doskonałe warunki pobytu, dające poczucie bezpieczeństwa, podmiotowości i intymności. W dwuosobowych pokojach może przebywać jednocześnie maksymalnie 8 osób. Aby w pełni dostosować lokal do potrzeb osób niepełnosprawnych, na zewnątrz zainstalowano specjalistyczną windę. Budynek mieści się na osiedlu Przydworcowym, na niewielkiej, ale ogrodzonej posesji. Lokalizacja jest korzystna, można stąd przemieścić się pieszo do pobliskiego parku przy ul. Wierzbowej, wyjść na zakupy do osiedlowych sklepików lub galerii handlowych, na spacer nad stawy Marczukowskie, lub spędzić czas w przydomowym ogródku. W mieszkaniu pracują opiekunowie terapeuci i pomoce opiekunów. Ilość kadry zależy od potrzeb mieszkańców. Pobyt z opieką i wyżywieniem jest nieodpłatny (poza sytuacją że ktoś jest na diecie, wymaga specjalistycznego żywienia itp. Wówczas to rodzina zapewnia produkty spożywcze lub zamawia catering).

„Pozwólmy Im dorosnąć” – warsztaty i szkolenia dla opiekunów, rodziców, kadry i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie


Projekt finansowany ze środków PFRON, udzielonych w formie dotacji przez Miasto Białystok na podstawie umowy nr 4/2021 z dnia 17.05.2021r.

Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany od dnia 17 maja do dnia 10 grudnia 2021r

Informacje o projekcie:

W ramach realizacji zadania przewidziano zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie: rodziców, opiekunów, kadry i wolontariuszy. Szkolenia i warsztaty mają na celu podniesienie poziomu umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowanie nad nimi opieki, edukacja, rehabilitacja i aktywizacja społeczna. Szkolenia i warsztaty względniają następujące zagadnienia: 

– sprawowanie opieki, pielęgnacja, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowanie w sytuacji wystąpienia ataków epilepsji, agresji, autostymulacji, natręctw i innych trudnych zachowań współwystępujących przy niepełnosprawności intelektualnej

 • wsparcie procesu integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, możliwości ich aktywizacji i wyrabiania postaw prospołecznych
 • zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osób niepełnosprawnych w życiu codziennym
 • zwiększanie niezależności osobistej, w tym ekonomicznej dorosłych osób niepełnosprawnych
 • seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • self-adwokatura
 • poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez poprawę ich image
 • proces dorastania
 • dorosłość i przyszłość osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie

W celu zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej zaplanowanych szkoleń i warsztatów, przewidziano zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, m. in. z zakresu: oligofrenopedagogiki, psychologii, socjoterapii, prawa, seksuologii, medycyny, dietetyki, wizażu. 

HODYSZEWO’ 2021 – letnie warsztaty integracyjno-artystyczne


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy z dnia 19.07.2021r, nr. 9/WL EDU-VIII.526.9.2021

Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany od dnia 2 do 12 sierpnia 2021r

Informacje o projekcie:

Zadanie zrealizowano w Hodyszewie w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym „Ojczyzna” o. Pallotynów. Stowarzyszenie AKTYWNI organizuje integracyjne obozy artystyczne już od 2005r. Niezmiennie cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz ich rodziców. Realizacja tego zadania publicznego, jest szczególną formą wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do kultury, rekreacji i wypoczynku. Wśród uczestników turnusu, przewidziano udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (z autyzmem i sprzężeniami) oraz pełnosprawnej. Podczas obozu prowadzono liczne zajęcia artystyczno-terapeutyczne, usprawniające, integracyjne i rekreacyjno-sportowe. Czas i formę dostosowano do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników. Podczas zajęć artystycznych uczestnicy przygotowali, pod okiem instruktorów, etiudy teatralne, pokazy taneczne, autorskie prace manualno-plastyczne i materiał zdjęciowy. W warsztatach wzięło udział 20 dzieci z terenu miasta Białegostoku, w tym dzieci z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężeniami i autyzmem. Kadrę stanowili wykwalifikowani pedagodzy i doświadczeni instruktorzy – terapeuci.