STATUT


STOWARZYSZENIA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „AKTYWNI”


Tekst jednolity
BIAŁYSTOK 07.11.2012r


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. Dopuszcza się używanie nazwy skróconej w postaci: Stowarzyszenie AKTYWNI
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Białystok. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Stowarzyszenie ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania na zasadach pełnej autonomii.
§ 4
Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego. Działalność organizacji ma na celu wspieranie rozwoju i ochronę praw dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyzwalanie aktywności dorosłych osób niepełnosprawnych i wszelkie działania prowadzące do poprawy sytuacji tych osób w społeczeństwie.


ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania


§ 5
Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom.
2. Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i rehabilitacyjnej z osobami niepełnosprawnymi.
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, rehabilitacji, opieki i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
4. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
5. Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym.
6. Wprowadzanie osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w kraju oraz państwach UE
§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie różnych form terapii, takich jak: arteterapia, terapia zajęciowa, logopedia, socjoterapia, hipoterapia, dogoterapia itp.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej
3. Udzielanie specjalistycznej pomocy i doradztwa prawnego rodzinom
4. Współpracę z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi
5. Współpracę międzynarodową
6. Organizowanie i rozwijanie wolontariatu
7. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych i zajęciowych, pracowni oraz świetlic terapeutycznych itp.
8. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących je społecznie i zawodowo, takich jak: Ośrodki Dziennego Pobytu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i inne.
9. Świadczenie bezpośrednich usług na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, takich jak: asystent osoby niepełnosprawnej, asystent seniora, asystent rodziny, trener pracy, self-adwokat i innych.
10. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej.
11. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.
12. Organizowanie różnych form wypoczynku, takich jak: kolonie, półkolonie, wczasy, obozy, wycieczki, biwaki, turnusy rehabilitacyjne i inne.
13. Promowanie działalności kulturalnej i artystycznej osób niepełnosprawnych
14. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na cele statutowe
15. Prowadzenie działalności gospodarczej
§ 7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków; do realizacji swoich zamierzeń może zatrudniać pracowników, w tym także spośród swych członków i korzystać z usług dostępnych na rynku.
2. W ramach działalności statutowej, Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną.
a. działalność statutowa nieodpłatna: § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6
b. działalność statutowa odpłatna: § 6 ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia


§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 9
Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§ 10
Członkami zwyczajnymi mogą zostać wszyscy, którzy w jakiejkolwiek formie chcą działać w Stowarzyszeniu, z wyjątkiem osób wymienionych w §9.
§ 11
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani.
2. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
3. Uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Postępować zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia
2. Płacić składki członkowskie
3. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia
§ 14
Członkostwo zwyczajne ustaje przez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia wskutek uchwały Zarządu w wypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Likwidację Stowarzyszenia
4. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych zebraniach członków, lub zaleganie z płatnością składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy.
5. Z powodu śmierci członka.
§ 15
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 16
Członkiem wspierającym może być każda osoba zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera Stowarzyszenie.
§ 17
1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
2. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
3. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w charakterze obserwatora.
4. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie członkostwa uchwałą Zarządu.
§ 18
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, na Walnym Zebraniu przysługuje mu głos doradczy.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
4. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnację lub przez pozbawienie członkostwa, uchwałą Walnego Zebrania Członków lub z powodu śmierci członka.


ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia


§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają: w I terminie zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w II terminie-zwykłą większością głosów, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 21
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W jego skład wchodzą członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określanie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia
2. Przyjmowanie i ocenianie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi
3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz uzupełnienie ich składu
4. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu
5. Uchwalanie zmian w statucie i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
6. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego
§ 23
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy.
b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
c. Na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania z własnej inicjatywy lub w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. a i c, zwołania dokonuje Komisja Rewizyjna.
4. O terminach, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia pisemnie na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem..
5. Przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania termin, o którym mowa w ust. 4 może być skrócony do jednego tygodnia.
§ 24
1. Zarząd składa się z 5 osób:
a. Prezes
b. Wiceprezes
c. Sekretarz
d. Skarbnik
e. Członek
2.Prezesa wybiera w tajnym głosowaniu Walne Zebranie Członków
2. Zarząd jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata
§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
b) Kierowanie pracą Stowarzyszenia
c) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
d) Ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz zarządzanie nimi.
e) Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
f) Ustalanie wysokości składek członkowskich
g) Skreślanie z listy członków w przypadku opisanym w §14 i §17 ust 4
2. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia z ramienia Zarządu na zewnątrz i działanie w jego imieniu należy do kompetencji Prezesa
4. Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy dwóch osób działających łącznie, spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza.
5. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, nowych jego członków powołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Zarządu zgodnie z paragrafem 23 ust 2 pkt a).
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. Być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej
3. Zadania Komisji Rewizyjnej:
a) Kontrola i ocena statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
b) Wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień
c) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w §23 ust 3
d) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności oraz oceny działalności Stowarzyszenia i przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, nowych jej członków powołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej.


ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia


§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) Składek członkowskich
b) Dotacji, darowizn, zapisów i spadków
c) Wpływów z działalności statutowej odpłatnej
d) Dochodów z majątku stowarzyszenia
e) Ofiarności publicznej
f) Innych źródeł
2. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymać na własność lub do używania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe
3. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń finansowych majątkiem organizacji w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
4. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Nie można wykorzystywać majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
6. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie


ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe


§ 28
1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów, członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie Członków w taki sam sposób jak uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku.

KONIEC

 

Statut w wersji PDF - kliknij tutaj