znaki_strona_www copy3

Profesjonalne wsparcie /

Indywidualne podejscie /
Przyjazna atmosfera/
PROJEKTY

OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU – rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy z dnia 18.03.2019r. nr. ZZO/000190/10/D

Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany od dnia 01 kwietnia 2019r do dnia 31 marca 2022r

Informacje o projekcie:
Podążając za potrzebami dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, od 2009r prowadzimy w Białymstoku OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU. 

ASYSTENT SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na podstawie Umowy Nr. ZZO/000237/10/D

Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany od dnia 01 kwietnia 2021r do dnia 31 marca 2022r

Informacje o projekcie:
Asystent Społecznej Aktywizacji, to projekt wprowadzenia szerokiego zakresu wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych (intelektualnie, psychicznie, ze sprzężeniami, autyzmem i innymi schorzeniami), mieszkańców województwa podlaskiego, zgodnie z ich potrzebami. 

Nasze cele działania

Działalność naszej organizacji ma na celu wspieranie rozwoju i ochronę praw dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyzwalanie aktywności dorosłych osób niepełnosprawnych i wszelkie działania prowadzące do poprawy sytuacji tych osób w społeczeństwie.

01.

Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom.

02.

Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i rehabilitacyjnej z osobami niepełnosprawnymi.

03.

Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, rehabilitacji, opieki i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

04.

Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

05.

Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym.

06.

Wprowadzanie osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w kraju oraz państwach UE.

WSPIERAJĄ NAS
POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ

 Naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywizacja dorosłych osób niepełnosprawnych i wszelkie działania prowadzące do poprawy ich sytuacji w społeczeństwie. Prowadzimy w Białymstoku Centrum  Aktywności Twórczej, Ośrodek Dziennego Pobytu, Mieszkanie Wytchnieniowe, Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy i realizujemy liczne projekty w obszarze kultury, edukacji i pomocy społecznej. Nasz ODP to jedyna tego typu placówka w województwie podlaskim i jedna z pierwszych w kraju. Zgodnie z przemyślaną koncepcją jest ona prowadzona w formie kameralnych punktów usytuowanych w różnych częściach miasta. 

Swoje miejsce znalazły tu dorosłe osoby ze znaczną niepełnosprawnością i sprzężeniami. Z kolei CAT ma charakter integracyjny i oferujemy w nim warsztaty artystyczne: teatralne, plastyczne, ceramiczne, muzyczne, taneczne, fotograficzne dla dzieci i młodzieży. W naszych placówkach zatrudniamy pracowników, korzystamy też z nieodpłatnej pracy członków i wolontariuszy. Jesteśmy jak rodzina, razem pracujemy, bawimy się, wypoczywamy. W naszej organizacji pracują również osoby niepełnosprawne (z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją, niedowidzące i inne).

DOPALACZE - Gdzie szukać pomocy ?

Ostanie AKTUALNOŚCI