Ogólne zasady dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Białymstoku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, obowiązujące od dnia 1 września 2017 r. 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

2. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 2 i 3, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

W Białymstoku dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, będących mieszkańcami miasta oraz spełniających w/w warunki wynikające z ustawy o systemie oświaty, do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i ośrodków odbywa się poprzez:

  • dowóz indywidualny przez rodziców/opiekunów - zwrot kosztów dowożenia,
  • dowóz zbiorowy organizowany przez miasto Białystok - bezpłatne przejazdy realizowane w systemie mikrobusowym,
  • dowóz zbiorowy organizowany przez miasto Białystok -bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską.


1. Dowożenie indywidualne – zasady:

Rodzice dzieci niepełnosprawnych dowożący dziecko/ucznia niepełnosprawnego do szkoły własnym środkiem transportu mogą występować do dyrektorów szkół o zwrot kosztów przejazdów zgodnie z zapisami § 5 Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1273/17 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osób /podmiotów/ sprawujących pieczę zastępczą. Podstawą do wypłaty jest zawarta umowa na zwrot kosztów dowożenia, w której określa się odległość z miejsca zamieszkania do szkoły oraz stawkę za kilometr przebiegu.

2. Korzystanie z dowozów zbiorowych organizowanych przez Białystok (bezpłatne przejazdy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół w systemie mikrobusowym na terenie Białegostoku) – zasady:

Przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych następuje po wyrażeniu zgody przez Departament Edukacji, organizowany jest przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej – Referat Przewozu Osób Niepełnosprawnych.
Wymagane dokumenty:

  • podanie o wyrażenie zgody na bezpłatne przejazdy dziecka/ucznia niepełnosprawnego na dany rok szkolny, w systemie mikrobusowym w Białymstoku,
  • aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (kopia dokumentu potwierdzona zgodność z oryginałem),
  • ważne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenie o realizacji nauki (z podaniem poziomu edukacji) wydane przez szkołę, do której uczeń ma być dowożony.


Ze względów organizacyjnych, podania na dany rok szkolny (wraz z załączonymi dokumentami) powinny wpłynąć do Departamentu Edukacji, ul. Legionowa 7 do dnia 20 lipca. Podania złożone po tym terminie lub w czasie trwania roku szkolnego rozpatrywane będą w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Dowożenie zbiorowe organizowane przez miasto Białystok – bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską – zasady:
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 10 czerwca 2013 r. poz. 2491, ze zmianami) dzieci/uczniowie niepełnosprawni, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów ogólnodostępną komunikacją miejską.
Informacje dostępne na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej: 

  • www.komunikacja.bialystok.pl 
  • zakładka Przepisy i regulaminy - Obwieszczenie o przysługujących ulgach w zbiorowej komunikacji miejskiej w Białymstoku. 

Potrzebne dokumenty:
wniosek o zorganizowanie dowozu - można pobrać TUTAJ