Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000190/10/D zawartej w dniu 18.03.2019r. w Białymstoku.

Zamawiający:

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „AKTYWNI”

15-741 BIAŁYSTOK, UL. ANOTNIUK FABRYCZNY 40

NIP: 542-27-68-217

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Zakres audytu obejmuje pierwszy okres finansowania projektu, tj. 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi PFRON audyt musi być przeprowadzony w ostatnim miesiącu danego okresu dofinansowania projektu. Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania są kwalifikowalne, zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności beneficjentów, poprzez:

-Nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń;

-Poprawę umiejętności komunikowania się z otoczeniem;

-Usprawnienie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, orientacji w przestrzeni, sprawności fizycznej, motorycznej i manualnej;

-Kształtowanie kompetencji społecznych;

-Aktywizację i integrację społeczną.

Projekt 3-letni, realizowany w terminie 1 kwietnia 2019 – 31 marca 2022 r.

Pierwszy okres realizacji projektu (podlegający audytowi): 1 kwiecień 2019 – 31 marca 2020 r.

Wartość projektu: 1 000 000,00 zł (jeden milion)

Wartość dofinansowania: 847 152,00 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa)

W tym:

- koszty bieżące 847 152,00 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa)

- koszty inwestycyjne 0,00 zł (zero)

Wartość łączna wkładu własnego 152 848,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem)

W tym:

- wkład niefinansowy osobowy 40 440,00 zł (czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści)

- wkład finansowy ze źródeł niepublicznych 58 000,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy)

- wkład finansowy ze źródeł publicznych innych niż PFRON 54 408,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem)

 

Zakres zamówienia obejmuje:

1) przeprowadzenie audytu i przygotowanie Raportu z audytu, zgodnie z wytycznymi PFRON, a także innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) przygotowanie trzech egzemplarzy papierowych Raportu z audytu oraz przekazanie go zamawiającemu w wersji elektronicznej.

Oferta powinna określić cenę brutto oraz możliwy termin przeprowadzenia audytu.

 

Wykonawca przeprowadza audyt zewnętrzny projektu i opracowuje raport z audytu zgodnie
z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zamieszczonymi:

 https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/szansa-rozwoj-niezaleznosc-konkurs-nr-12018/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca przeprowadzi audyt i przygotuje raport z audytu pomiędzy 18.03.2020 r. a 25.03.2020 r.

 

Warunki jakie musi spełniać ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawca:

Wykonawcą może być podmiot, który posiada niezbędne doświadczenie oraz dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu.

Przez podmiot o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć podmiot:

 • dysponujący osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
 • posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON w ostatnich dwóch latach (przynajmniej 3 zadania/projekty),
 • posiadający udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych (minimum 3 zadania) w ostatnich dwóch latach
 • posiadający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego (minimum 3 zadania) w ostatnich dwóch latach.

Badanie realizacji projektu oraz czynności rewizyjne powinny odbywać się w biurze zleceniodawcy.

 

Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu zobligowany jest do złożenia:

 • wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

 

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

 

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Wnioskodawcy. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:

 • posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu,
 • jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
 • osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
 • w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
 • jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
 • jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który następnie audytuje,
 • z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności. 

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim niepozostawanie w stosunku pracy z PFRON osób wykonujących audyt zewnętrzny.

Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności.

 

Elementy, które musi zawierać raport z audytu:

Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

 • datę sporządzenia raportu/sprawozdania,
 • nazwę i adres podmiotu realizującego projekt,
 • nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny,
 • nazwę audytowanego projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego projektu,
 • całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania,
 • termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu,
 • imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 • termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 • okres objęty audytem zewnętrznym,
 • cel audytu zewnętrznego,
 • zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,
 • podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,
 • informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 • ustalenia stanu faktycznego,
 • wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,
 • określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 • uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,
 • podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie,

Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

 

Kryteria oceny ofert:

50% - cena

50% - doświadczenie oferenta w zakresie audytowania zadań podobnego typu ze środków PFRON

     

Miejsce i termin złożenia oferty:

Prosimy o przesłanie oferty pocztą lub złożenie osobiście w biurze Zamawiającego

Adres: 15-071 Białystok, ul. Stanisława Staszica 3, do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do biura)

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Brzezińska – główna księgowa, 698 409 888

Ludmiła Bogalska – prezes, 502 484 316

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o bezstronności i niezależności
 3. Wykaz osób wykonujących zamówienie
 4. Wykaz usług
 5. Umowa na przeprowadzenie audytu - wzór

mgr Ludmiła Bogalska

Prezes Stowarzyszenia AKTYWNI

 

POBIERZ PLIK DOC - KLIKNIJ

POBIERZ PLIK PDF - KLIKNIJ